Reglement

Reglement Faba-familiedag in PAIRI DAIZA

 1. De Federatie van Algemene Bouwaannemers (hieronder Faba genoemd) is een vzw met Kunstlaan 20 in 1000 Brussel als maatschappelijke zetel. Ter gelegenheid organiseert de Faba op zaterdag 24 augustus 2024 een familiedag in Pairi Daiza (Domaine de Cambron, 7940 Brugelette) voor haar leden en enkele stakeholders.
 2. Elk genodigde heeft de mogelijkheid om zichzelf en zijn partner en kinderen in te schrijven voor het evenement zolang er beschikbare tickets zijn. Hij heeft daarbij recht op:
 • Twee gratis toegangstickets voor Pairi Daiza Belgium geldig op zaterdag 24 augustus 2024;
 • Maximum drie tickets aan het Faba-voordeeltarief (€ 30 i.p.v. € 44,00) geldig op zaterdag 24 augustus 2024 (behoudens uitzonderingen, bv. grote gezinnen);
 • Een parkeerticket geldig op zaterdag 24 augustus 2024;
 • Een lunch voor alle ingeschreven personen, georganiseerd door Faba in een geprivatiseerde tent in het park.

Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang tot het park en hebben geen toegangsticket nodig. Zij worden wel meegerekend in het maximale aantal van 5 personen.

 1. Dit evenement is uitsluitend op uitnodiging en voorbehouden voor:
 • Ondernemingshoofden die lid zijn van de Faba en in orde met hun bijdrage, en hun gezin (max. 5 personen per gezin, max. 50 personen per bedrijf, behoudens uitzonderingen);
 • Personeelsleden van de ondernemingen die lid zijn van de Faba en in orde met hun bijdrage, en hun gezin (max. 5 personen per gezin, max. 50 personen per bedrijf, behoudens uitzonderingen);
 • Stakeholders
 1. Een deelnemer kan elke persoon zijn die in België verblijft en de voorwaarden van het onderhavige reglement vervult. De Faba behoudt zich het recht voor om te controleren of de ingeschreven deelnemers aan deze voorwaarden voldoen. De Faba mag elke inschrijving afwijzen die volgens de vereniging niet aan deze voorwaarden voldoet. Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk en er zal geen enkele schadeloosstelling voor worden uitgekeerd.
 2. De betaling van de tickets aan het Faba-tarief gebeurt via een beveiligd online betaalplatform. Indien de betaling niet afgerond wordt, zal de inschrijving automatisch geannuleerd worden. Er zal dan een annuleringsmail verstuurd worden. Daarna kan de procedure om tickets te bestellen opnieuw opgestart worden, op voorwaarde dat er nog tickets beschikbaar zijn.
 3. Na inschrijving ontvangt de genodigde een bevestigingsmail met de annuleringsvoorwaarden. De bestelde tickets zelf zullen op de dag van het evenement aan het Faba-onthaal aan de ingang van Pairi Daiza afgehaald kunnen worden tussen 9u00 en 10u30. Daar zal een enveloppe op naam klaarliggen met daarin de toegangstickets, een parkeerticket, de polsbandjes voor de lunch en een kaart van het park. Wie later dan 10u30 zou toekomen, kan zijn enveloppe afhalen aan de ticketpunt van Pairi Daiza  (het ticketpunt bevindt zich links van de hoofdingang van Pairi Daiza , uw gezicht gericht naar de hoofdingang).
 4. Inschrijven kan tot en met vrijdag 26 juli 2024 (middernacht) of tot dat het maximumaantal inschrijvingen is bereikt. Het principe dat voor de inschrijving geldt, is: wie zich als eerste inschrijft en betaald heeft (de validering van de inschrijving gebeurt op het ogenblik van betaling) wordt als eerste bediend.
 5. Annulering van de bestelde tickets (gratis en betaalde) moet uiterlijk op 9 augustus 2024 gebeuren.
 6. In geval van annulering na 9 augustus 2024 door een lid zonder medische reden gestaafd met een getuigschrift, zullen de inschrijvingskosten niet worden terugbetaald en zal aan het lid bovendien een bedrag worden aangerekend van 100 euro (excl. btw) per ingeschreven persoon voor de kosten van annulering van de organisatie (maaltijd, omkadering, …).
 7. Wanneer een persoon die ingeschreven is op de dag van het evenement niet komt opdagen behoudt de Faba zich het recht om een ‘no-show’-vergoeding van 100 euro (excl. btw) per persoon te factureren. Dit geldt zowel voor de gratis tickets die door de Faba verschaft worden, als voor de tickets die door de ingeschrevene zelf besteld en betaald werden.
 8. De Faba behoudt zich het recht voor om het evenement of een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te stellen of te annuleren. De Faba kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. In geval van annulering door de Faba, worden de betaalde bedragen binnen de 72 uur terugbetaald.
 9. De Faba behoudt zich het recht voor om het reglement aan te passen, met name bij overmacht of omstandigheden waarop de vereniging geen invloed heeft, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadeloosstelling of tussenkomst ten aanzien van de deelnemers. De Faba kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De Faba behoudt zich in ieder geval het recht voor om de aangekondigde data van het evenement uit te stellen.
 10. Tijdens de inschrijving zullen een aantal persoonlijke gegevens doorgegeven moeten worden: naam, ondernemingsnummer, mailadres (m.n. een professioneel mailadres of een mailadres dat op basis van de gegevens in onze databank gelinkt kan worden aan een bedrijf dat lid is bij ons), namen van de ingeschreven personen. De Faba handelt overeenkomstig de wet van 1992 betreffende de bescherming van de privacy en de Verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het recht op vergetelheid (GDPR). De informatie die in het kader van dit evenement wordt verzameld, wordt uitsluitend met dit doel verzameld en niet aan derden bekendgemaakt of meegedeeld.
 11. Beelden, foto’s, films en andere media die in het kader van deze dag worden geproduceerd, mogen door de Faba vrij worden gebruikt om promotie te voeren, voor latere edities of gelijkaardige evenementen die zouden worden georganiseerd. Door aan het evenement deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met dit gebruik.
 12. Door deel te nemen aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig het onderhavige reglement, inclusief de eventuele latere beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen.
 13. De Faba mag tijdens het inschrijven en op de dag van het evenement elke deelnemer uitsluiten die zich ongepast gedraagt. Tegen deze beslissingen is geen beroep mogelijk en ze kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling.
 14. In geval van overtreding van één van de bepalingen van het onderhavige reglement, poging tot fraude of bedrog, kan de deelnemer geen enkel recht meer doen gelden op deelname aan het evenement. De organisatoren behouden zich ook het recht voor om elke deelnemer uit te sluiten die fraude of bedrog zou hebben gepleegd of het onderhavige reglement zou misbruiken. De Faba kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 15. De Faba is niet verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, lichamelijke letsels of ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit deelname aan deze dag.
 16. Op dit reglement is de Belgische wetgeving van toepassing en het wordt overeenkomstig het Belgisch recht geïnterpreteerd en uitgevoerd. Alle eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op deze actie en waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel aanhangig worden gemaakt.
 17. Elke betwisting of klacht betreffende deze familiedag dient per aangetekende brief verstuurd te worden naar De Federatie van Algemene Bouwaannemers, Kunstlaan 20, 1000 Brussel.